T.B.B Staj Yönetmeliği
Tarih: 30.01.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 8152

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

RG: 19/12/2001-24615

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kapsam

Madde 1. Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve
koşulları ile dağıtım esaslarını kapsamaktadır.

Amaç
Madde 2. Bu Yönetmeliğin amacı; kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri
ödeme şekli, geri ödemeden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın
avukatlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında
dağıtım ve kullanım esaslarının belirlenmesidir.

Hukuki Dayanak
Madde 3. Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi
gereği düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kredinin Kaynağı
Kredinin Kaynağı

Madde 4. Stajyerlere verilecek kredinin kaynağı olan Staj Kredi Fonu (SKF); avukatların ve
Avukatlık Kanununun Geçici 13 ve Geçici 17 inci maddeleri gereği avukatlık yetkilerini kullanan dava
vekili ve dava takipçilerinin yetkili mercilere sundukları vekaletname veya yetki belgelerinin asıl ve
suretlerine yapıştırılacak pul bedelleri ile verilen kredilerin geri ödenmesinden oluşacak fon ve
bunların getirilerinden oluşur. Vekaletname ibraz etmek zorunda olan tüm kurum ve kuruluşlar da
vekaletname ya da yetki belgesi asıl ve suretlerine pul yapıştırmak zorundadırlar.

Yapıştırılacak Pulun Bedeli
Madde 5. (Değişik: RG 30/11/2010-27771) Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak
pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte yürürlükte olan Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde
düzenlenmiş pulun değeridir.

Pulların Basımı
Madde 6. Staj kredi pulları Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır.

Pulların Dağıtımı
Madde 7. Staj kredi pullarının, bedeli karşılığı barolara dağıtım şekline Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu karar verir. Dağıtımın bedel karşılığında bir kuruluşa yaptırılması da mümkündür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kredi Miktarının Belirlenmesi
Kredinin Miktarı

Madde 8. (Değişik: RG 22/10/2005-25974) Her yıl Ocak ayında, staj kredi fonundan stajyerlere
verilecek kredinin miktarı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca belirlenir. Miktarın
belirlenmesinde; barolarda staj yapan stajyerlerin sayısı, fonda toplanan para miktarı göz önünde
bulundurulur.
Belirlenecek yeni miktar, belirleme tarihinden sonra staj eğitimine başlayanlara uygulanır.
Belirlenen yeni miktarın önceki dönemden fazla olması durumunda kredi alan stajyer, kredi alma için
öngörülen biçimsel koşulları yerine getirmesi halinde aradaki farktan yararlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Stajyerin Krediden Yararlandırılması
Kredi Başvurusu

Madde 9. (Değişik: RG 22/10/2005-25974)
Krediden yararlanabilmek için herhangi bir baronun staj listesine yazılmış olmak ve stajyerin,
ailesinin mal varlığı ve aylık gelir durumuna göre, ailesinin katkısıyla stajını yapamayacak mali
durumda olması gerekir. Kredi almak isteyen stajyer, kredi başvuru formunu doldurarak diğer
belgelerle birlikte listesine yazılı olduğu baroya başvurur.
Baro, başvuru dosyasını Türkiye Barolar Birliğine ivedilikle gönderir.
Başvuruya Eklenecek Belgeler
Madde 10. (Değişik: RG 22/10/2005 – 25974)
Kredi başvurusuna;
a. Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen başvuru formu,
b. Staj kredi talebi tanıtım ve mali durum bildirimi formu,
c. Stajyerin staj listesinde kayıtlı olduğunu gösteren baro yazısı,
d. Stajyerin üstleneceği yükümlülükler, geri ödemenin biçimi ve tebligat adresi ile kefille ilgili
belgelerin yer aldığı kredi sözleşmesi,
e. Kredinin ödenmesi için gereken diğer bilgi ve belgeler,
eklenir.
Kredi Başvurusunun Kabul veya Reddi
Madde 11. (Değişik: RG 22/10/2005-25974)
Kredi isteminin koşullara uygunluğu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği
üyeleri tarafından incelenerek kabul veya ret edilir. Kredi başvurusu ile ilgili karar 30 gün içinde
stajyere ve barosuna bildirilir. Ret kararları aleyhine, stajyer tarafından, kendisine yapılan tebliğ
tarihinden itibaren 10 gün içinde, Türkiye Barolar Birliğine itiraz edilebilir. İtirazlar, Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kurulunda incelenir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Kredi Süresi
Madde 12. (Değişik: RG 3/7/2002-24804 )
(Değişik: RG 30/11/2010-27771) Staj listesinde yazılı stajyere kredi, staja başlama tarihinden
başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir. Kredi talep eden stajyer; staj süresinden daha kısa
süreli kredi talep ediyorsa bu istemini başvuru formunda belirtmek zorundadır. Haklı nedenlerle
stajın uzaması halinde uzayan süre için kredi ödemesine devam edilir. Ancak, Avukatlık Kanununun
25 inci maddesinde yer alan stajın uzatılması durumlarında uzayan süre için kredi verilmez.

Kredinin Ödenmesi
Madde 13. (Değişik: RG 3/7/2002-24804)
Kredi tahsis edilen stajyer için Türkiye Barolar Birliğinde bir dosya açılır ve krediden yararlanan
stajyer ile ilgili kayıt ve ödemeler bu dosyada saklanır. Uyumsuzluk ve uyuşmazlık durumunda bu
dosya içeriği esas alınır.
Kredi başvurusu kabul edilen stajyere kredi tahsis numarası verilir. Kredi ödemeleri için Türkiye
Barolar Birliği bir banka ile anlaşabileceği gibi günün koşullarına göre hızlı, pratik ve güvenli bir
başka ödeme sistemine de geçebilir. Kredi ödemeleri staj süresince aylık peşin taksitlerle
yapılabileceği gibi fon hesaplarının müsait olması koşulu ile üç aya kadar peşin ödeme de yapabilir.
Banka kanalıyla ödemelerde stajyerin hesabına yatırılan taksitler yatırıldığı tarihte stajyere ödenmiş
sayılır.

Stajın Nakli
Madde 14. Stajyerin, stajını başka bir baroya nakletmesi halinde kredi ödemeleri devam eder.
Nakli yapan ve nakil istemini kabul eden barolar, nakil ve kabul tarihlerini Türkiye Barolar Birliğine
en seri iletişim araçları ile bildirirler.
Türkiye Barolar Birliği, kredi ödemelerine, nakli yapılan stajyerin barosunun bulunduğu yerdeki
bir bankada açılacak yeni hesapta devam eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kredinin Durdurulması ve Kesilmesi
Durdurma Nedenleri

Madde 15. Stajyerin, Avukatlık Kanununun olanak tanıdığı durumlar nedeniyle stajına ara verdiği
hallerde, bu durum barosu tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere yapılan kredi
ödemeleri durdurulur. Engelin kalkmasından sonra ödemelere kaldığı yerden devam edilir.

Kredinin Kesilme Nedenleri
Madde 16. (Değişik: RG 24/05/2008-26885)
Kredi almakta olan stajyerin, bir başka Baroya nakil dışındaki nedenlerle adının staj listesinden
silinmesi, staja başlama anındaki niteliklerini yitirmesi, kredi isteminde bulunurken yaptığı
başvurunun veya beyanlarının aksinin ortaya çıkması, Avukatlık Kanunu ve bu kanun gereği
çıkartılan yönetmelikler ile meslek kurallarında gösterilen esaslara uyulmadığının tespiti, verilen
görevlerin yerine getirilmemesi gibi durumlarda, kredi ödemesine son verilir. Bu durumda kredi
borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan otuz gün sonra muaccel hale gelir. Bu borç, yasal
faiziyle borçludan ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

Soruşturma Yapılması
Madde 17. (Değişik: RG 22/10/2005-25974)
Türkiye Barolar Birliği, staj kredi birimi tarafından, stajyerin beyanlarının doğruluğu resmi
kurumlar aracılığı ile soruşturulur.
Stajyerin kredi almasına engel bir durum ortaya çıktığında, bu engel kayıtlı olduğu baro tarafından
soruşturulur.
Soruşturma süresince kredi verilmesine devam olunur. Soruşturma sonucu verilen rapor Türkiye
Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere tebliğ edilir. Stajyer on gün içinde bu rapora karşı Türkiye
Barolar Birliği’ne itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, soruşturma sonucuna
ilişkin rapor ve varsa stajyerin itirazı incelenir. İnceleme sonucu verilen kredinin kesilmesi kararı
kesindir.
Kredinin kesilmesine ilişkin karar tarihinde stajyerin kredi borcunun tamamı muaccel hale gelir.
Soruşturmada, Avukatlık Kanununun soruşturma yöntemine ve savunma hakkına ilişkin kuralları
uygulanır.
Soruşturma sonucunda verilen raporda, kredi başvurusunun yapılması aşamasında yapılan
beyanların aksi saptandığında stajyer hakkında disiplin kovuşturması açılır.

ALTINCI BÖLÜM
Kredi Borcunun Tespiti,
Ödenmesi veya Silinmesi
Kredi Borcunun Tespiti ve Bildirimi

Madde 18. (Değişik: RG 12/2/2005-25725) Stajyere aylık olarak ödenen kredi, ödeme tarihleri
itibariyle stajyerin hesabına borç olarak yazılır. Geri ödeme miktarı, muacceliyet tarihindeki borç
miktarına faiz ilave edilerek tespit edilir ve tespit edilen bu toplam borç miktarı stajyere ve kefillerine
bildirilir. Faiz oranı 31/12/2004 tarihine kadar yüzde 30 bu tarihten sonra yüzde 10’dur. (Değişik: RG
30/11/2010-27771) Faiz basit faiz olup, ödeme tarihine göre günlük faiz hesaplanır ve Yönetmeliğin 19
uncu maddesinde belirtilen süre içinde borcun tamamı ödendiği takdirde faiz talep edilmez.

Kredi Borcunun Ödenmesi
Madde 19. (Değişik: RG 22/10/2005-25974)
Stajyerin kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren yirmidört ay sonra muaccel hale gelir. (Değişik:
RG 30/11/2010-27771) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca hesaplanan toplam borç, muacceliyet
tarihinden itibaren on iki aylık taksitle geri ödenir. Toplam borcun muacceliyet tarihinden önce
tamamen geri ödenmesi durumunda herhangi bir faiz talep edilmez.
Kredi borcundan, kefiller de müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Avukatlık Kanununun 25 inci maddesi nedeniyle uzatılan staj süreleri, kredi geri ödeme başlangıç
tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.
Stajyerin, staj sonrası avukatlık dışında başka bir mesleğe girmesi halinde, kredi borcunun tamamı
avukatlık dışındaki mesleğe giriş tarihinde muaccel hale gelir, avukatlık mesleğine girmiş olanlara tanınan
ödeme kolaylıkları başka mesleğe girmiş olanlara tanınmaz.

Aylık Taksitlerin Ödenmemesi
Madde 20. Kredi borçlusunun, herhangi bir borç taksitini belirlenen sürelerinde ödememesi halinde
kendisine ve kefillerine borcun on gün içinde ödenmesi konusunda yazılı bir uyarı yapılır. Uyarıya
rağmen bu süre içinde de borç ödenmezse borcun tamamı muaccel hale gelir. Bu borç muacceliyet
tarihinden başlayacak yasal faiziyle birlikte borçlu ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil
olunur.

Kredi Borcunun Silinmesi
Madde 21. Stajı sırasında veya geri ödeme süresi içinde vefat eden ya da çalışamayacak derecede
sakat kalmış olduğu, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından belgelenen borçluların
ödenmeyen kredi borçları silinir. Bu silinmeden kefilleri de yararlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kredilerden Arta Kalan Miktarın Kullanımı
Kredilerden Arta Kalan Miktar

Madde 22. Pul bedellerinden, geri ödemelerden, bunların değerlendirilmesinden ve bağış gibi
yollardan elde edilerek ve fonda toplanan paranın, dağıtılan krediden arta kalan miktarı avukatlık
mesleğine destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için kullanılır.

Dağıtım Esasları
Madde 23. Kredi ödemelerinden arta kalan miktarın belirlenebilmesi için Türkiye Barolar Birliği
tarafından her yılın Ocak ayı sonunda bir önceki yılın kesin hesabı çıkarılır. Yeni dönem pul bedelinin
ve olası kredi isteklisi stajyer sayısının da belirlenmesinden sonra arta kalacağı anlaşılan miktarın;
yüzde 25’i Türkiye Barolar Birliğinin hesabına, yüzde 30’u da barolar arasında eşit olarak paylaştırılıp
baroların hesabına yatırılır. Kalan miktar, hesabı yapılan yıl sonu itibariyle baro levhasında kayıtlı
avukat sayısına oranlanarak baroların hesabına yatırılır.

Kullanım Esasları
Madde 24. Barolar, Staj Kredi Fonundan aktarılan paranın kullanımında; levhalarına kayıtlı
avukatların ve stajyerlerinin sosyal güvenlik, sağlık ve meslek içi eğitim sorunlarının çözümü için
üretecekleri ve Türkiye Barolar Birliğine bildirecekleri projelerin gerçekleşmesine öncelik verirler.
Aktarılan miktarın ne şekilde kullanılacağı baroların iç yönetmeliklerinde belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Tebligat Adresi

Madde 25. Kredi alan veya kredi borçlusu sayılanlar ve müşterek ve müteselsil kefilleri, kredi
başvurusunda tebligat adresi olarak bildirdikleri adreste meydana gelecek değişiklikleri, değişiklikten
bir hafta içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bilinen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.
Geçici Madde 1. Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereği 10/5/2001 tarihinden itibaren tahsil
edilen pul bedellerinden oluşacak kaynaktaki birikim, stajyerlere verilecek toplam kredi miktarını
karşılamadığı süre içinde stajyerlere kredi dağıtımı yapılamaz.
Kredi dağıtımına 1/1/2002 tarihinden itibaren başlanır.

Yürürlük
Madde 26. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 27. Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür

13.06.2024
AV. EMİN COŞKUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.